ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου (www.mlsi.gov.cy) συνεργάζεται με τους Κοινωνικούς Εταίρους άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο Επιτροπών/Συμβουλίων που λειτουργούν σχεδόν σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας του, είτε με βάση νομοθεσία είτε με βάση διοικητικές διευθετήσεις.

Το Ίδρυμα Ενταγμένων Οικιστικών Μονάδων (ΕΟΜ) ιδρύθηκε το 1994 κατόπιν ανέγερσης του Οικήματος με την ευγενή χορηγία  του Συνδέσμου Φίλων Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου και της οικογένειας Δάκη Ιωάννου.  Το Ίδρυμα Ενταγμένων Οικιστικών Μονάδων εκτός από εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό σωματείο είναι και εγκεκριμένο φορολογικά σωματείο από το Υπουργείο Οικονομικών από την αρχή της λειτουργίας του (1994).

Η λειτουργία όλων των προγραμμάτων βασίζεται πάνω στις αρχές και στις αξίες που διέπουν όλες τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες που ασχολούνται με άτομα με αναπηρία γενικότερα και ειδικότερα με άτομα με νοητική υστέρηση.

Με βάση τον Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμο 117 του 1989 λειτουργεί σήμερα η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (www.cpmental.com.cy), η οποία απαρτίζεται από πέντε κρατικούς λειτουργούς και πέντε ιδιώτες μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων. Οι κρατικοί λειτουργοί διορίζονται από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, Υγείας και Οικονομικών.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση στην Κύπρο.

Οι κυριότερες αρμοδιότητές της, όπως προκύπτουν από το άρθρο 6 του Νόμου 117/89, είναι:

 • Η καταγραφή όλων των ατόμων με νοητική υστέρηση και η τήρηση Μητρώου με αναφορά στο είδος της αναπηρίας και oποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο με τον ίδιο τον ανάπηρο, την οικογένειά του και την περιουσία του.
 • Η συνεχής παρακολούθηση των προβλημάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση και των οικογενειών τους και ο καταρτισμός εκθέσεων και εισηγήσεων για την επίλυσή τους.
 • Η παρακολούθηση των ενεργειών και μέτρων που λαμβάνονται από Τμήματα, λειτουργούς, οργανώσεις και άτομα, σχετικά με τα προβλήματα των ατόμων με νοητική υστέρηση.
 • Ο καταρτισμός προγραμμάτων σε συνεργασία με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των διακηρυχθέντων δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση και ο καθορισμός προτεραιοτήτων, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την οικονομική δαπάνη την οποία συνεπάγεται η εφαρμογή τους.
 • Η τήρηση Μητρώου όλων των ιδρυμάτων και υπηρεσιών που ασχολούνται με άτομα με νοητική υστέρηση.
 • Η επιθεώρηση και αξιολόγηση σε συνεννόηση με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ιδρυμάτων και χώρων όπoυ διαμένουν ή εργοδοτούνται άτομα με νοητική υστέρηση και η υποβολή σχετικών εκθέσεων.
 • Η παρακολούθηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της διαμονής και γενικά της ευημερίας των ατόμων με νοητική υστέρηση.
 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα άτομα με νοητική υστέρηση και στις οικογένειές τους.
 • Η καθοδήγηση ενδιαφερομένων για παροχή υπηρεσιών σε άτομα με νοητική υστέρηση.
 • Η τήρηση στατιστικών και άλλων πληροφοριών για τα άτομα με νοητική υστέρηση.
 • Ο καταρτισμός καταλόγου διαχειριστών και επιτρόπων περιουσιών ατόμων με νοητική υστέρηση.
error: Content is protected !!